Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Prehlásenie

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje, ako aj osobné údaje Vašich detí spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese našej kontaktnej osoby jozef_strkolec@yahoo.com.

Táto osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov alebo osobných údajov Vášho dieťaťa ako dotknutej osoby. Nie je možné si vyžiadať osobné údaje inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Vaše osobné údaje

Osobné údaje spracovávame v prípade ak:

 • Ste zamestnancom na trvalý pracovný pomer, alebo brigádnikom našej spoločnosti ŠK UNI KOŠICE s.r.o.
 • Ak ste návštevníkom našej webovej stránky
 • Uzatvorili ste s nami zmluvu
 • Ste účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali
 • Registrovali ste sa na našej stránke
 • Zakúpili ste si u nás permanentku
 • Navštevujete naše tréningové centrum Kalimero

Vaše údaje spracovávame v rozsahu:

 • Meno a priezvisko dospelej osoby / maloletej osoby
 • Meno a priezvisko zákonného zástupcu
 • Trvalý pobyt
 • E-mailový kontakt
 • Telefónne číslo
 • Ak máte s nami uzatvorenú zmluvu, spracúvame Vaše údaje v rozsahu uvedenom na zmluve

Účelom, za akým spracovávame Vaše osobné údaje

 • Vedieme si evidenciu žiadostí, ktoré ste nám zaslali, aby ste sa dozvedeli, ako je to skutočne s Vašimi osobnými údajmi
 • Vedieme si evidenciu zákazníkov, ktorí sa registrovali z dôvodu rezervácie si tréningových plôch
 • Vedieme si evidenciu V8s všetkých, ktorí ste nám dali súhlas na zverejnenie Vašich fotografií alebo videí na našich stránkach
 • Vedieme si evidenciu Vás všetkých, ktorí ste si u nás zakúpili permanentku

Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Ihneď ako požiadate o zrušenie spracovania Vašich osobných údajov, bude Vám vyhovené a Vaše údaje už nebudú súčasťou našej databázy. V prípade permanentiek je dĺžka spracovania úmerná platnosti permanentky.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.

Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktoré v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom.

Okrem sprostredkovateľom, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín.

Vaše práva

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac

Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad  ( EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku funkcie, zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení citovaného zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov
 • Všetci akceptujeme poučenie o dôsledkoch protispoločenskej činnosti, ktorá určuje pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní totožnosti osoby, ktorá podnet podala podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Zákon o protispoločenskej činnosti

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade zmeny, alebo novelizácia zákona Vás budeme na tomto miesto včas informovať.